ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

และการกำหนดประเภทภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กและเฉพาะหน้า

-----------------------------------------

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 และข้อ 18 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และการกำหนดประเภทภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กและ           เฉพาะหน้าไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น หากเป็นกรณีฉุกเฉินให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ดำเนินการประกาศให้ภัยพิบัตินั้นเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้นให้มีรายการดังต่อไปนี้

(1)  ประเภทของภัย

(2)  พื้นที่ที่เกิดภัย

(3)  วัน เดือน ปี ที่เกิดและสิ้นสุดภัย

(4)  เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย

ในกรณีที่สถานการณ์ของภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติ ให้ระบุในประกาศว่า     “ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินยังไม่ยุติ” และเมื่อภัยดังกล่าวได้ยุติแล้ว ให้ดำเนินการประกาศวันสิ้นสุด    ของภัยด้วย

ข้อ 2  กรณีไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 1 ให้เป็นดุลพินิจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ข้อ 3  เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังต่อไปนี้ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน       ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที และให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ดำเนินการประกาศให้ภัยพิบัตินั้นเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 

 

(1)  ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่เกิน 20 หลังคาเรือน หรือมีผู้ประสบภัยพิบัติจำนวนไม่เกิน 50 ครอบครัว หรือไม่เกิน    200 คน หรือมีพื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ที่ได้รับความเสียหายไม่เกิน 1,000 ไร่

(2)  ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน และต้องรีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีเมื่อเกิดภัย

         

          ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2548

 

                                 นายสุนทร  ริ้วเหลือง

 

(นายสุนทร  ริ้วเหลือง)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

กลุ่มงานกฎหมาย สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย
Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior Thailand