ที่  มท 0617/ 7396                                                     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                                               ถนนอู่ทองนอก  กทม. 10300

                                                             5  กันยายน  2550

เรื่อง   ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ

         ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

       

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง    หนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ มท 0613.ชร/18238 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/20899 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550       

ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้ขอหารือกรณีเกิดอัคคีภัยที่ห้างสรรพสินค้าอภิพลาซ่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายประมาณ 200 ล้านบาท และจังหวัดได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากนางนิธิพันธุ์  อภินิเวศ กรรมการของบริษัทอภิพลาซ่า จำกัด โดยบริษัทมีกรรมการรวม 6 คน และกรรมการทุกคนมีอำนาจทำนิติกรรมในนามของบริษัทได้จะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 ข้อ 5.1.16 ได้หรือไม่ นั้น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขอหารือกรณีดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มีวัตถุประสงเพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองเพื่อทดรองจ่ายในกรณีที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ให้แก่ผู้ใด โดยการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธดำเนินการให้ความช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด     ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจึงต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังกล่าวเป็นสำคัญ

2.   ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มุ่งประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความเดือนร้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเท่านั้น ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ          ดังกล่าว หมายถึง บุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มิใช่นิติบุคคลที่ประกอบกิจการค้าตามที่หารือ

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                    พงศ์เผ่า  เกษทอง

                                                                                                  (นายพงศ์เผ่า  เกษทอง)

                                                                                                   รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
                                                                                          อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่มงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค

โทร. 0-2243-2189

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานกฎหมาย สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย
Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior Thailand