ระเบียบว่าด้วยการขอเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยชน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม

พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยบัตรประจำตัวคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ.2549

ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. 2549

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2548 )

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2243-0020 - 27, 0-2241-7470 - 84 และ มท.55050 - 58
โทรสาร 0-2241-7466, 0-2241-7499